Studium Wizażu

psw 200

Policealne Studium Wizażu OMNIA zaprasza do nauki zawodu, dzięki któremu możemy wyglądać i nosić się piękniej. Uczymy w Studium, jak profesjonalnie połączyć dbałość o estetykę wyglądu z efektownym, stylowym strojem i umiejętnie dobrać wszystkie elementy w zależności od pory dnia, pory roku i okazji, na jaką należy się przygotować. To świetna szkoła policealna dla osób wyczulonych na dobry styl, elegancję i estetykę w kreowaniu powierzchowności, które pragną zdobyć zawód:

Wizażysta/stylista
(numer w klasyfikacji zawodów i specjalności 514208)

W ramach nauki w Studium umożliwiamy słuchaczom nie tylko nabycie umiejętności zawodowych, ale rozwijamy ich kreatywność i zmysł estetyczny. Pomagamy odnaleźć indywidualny styl i podjąć starania w celu jego utrwalenia w osobistym wizerunku. Uczymy także zasad prawidłowego fotografowania, przygotowania portfolio oraz umiejętności nawiązywania dobrych relacji z klientami.

   Program nauczania:

 • Diagnozowanie stanu skóry twarzy
 • Barwienie brwi i rzęs
 • Techniki wykonywania makijażu
 • Makijaże
  • dzienny,
  • wieczorowy,
  • kobiety dojrzałej,
  • panny młodej,
  • fotograficzny,
  • brokatowy,
  • no-make-up,
  • smokey eyes
 • Makijaż fantazyjny i malowanie ciała
 • Analiza kolorystyczna
 • Podstawy estetyki
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich
 • Podstawy fotografowania

 Organizacja nauki:

Nauka w Policealnym Studium Wizażu trwa jeden rok szkolny, który zaczyna się we wrześniu i dzieli na dwa semestry zakończone egzaminami semestralnymi.

Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym co 2 tygodnie, według rocznego harmonogramu. Zaczynają się w piątki po południu oraz kontynuowane są w soboty i niedziele przed i po południu.

Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu, w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji. Zajęcia praktyczne są prowadzone w wielostanowiskowej pracowni wizażu, natomiast zajęcia teoretyczne w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny.

Oprócz zajęć objętych programem nauki, słuchacze Studium mogą brać udział w konkursach wizażu, a także w organizowanych przez szkołę wyjazdach na targi fryzjerskie i kosmetyczne.

 Egzaminy i uprawnienia:

Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminu dyplomowego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez dyrektora szkoły. Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu, po której następuje przygotowanie charakteryzacji oraz prezentacja portfolio.

Po pomyślnie zdanym egzaminie, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia Policealnego Studium Wizażu OMNIA wraz z suplementem.

Dodatkowo, absolwentom Studium stwarzamy możliwość przystąpienia do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie wizażysty. Jest to odpłatny egzamin przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą, przeprowadzany w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji.

 Płatności:

Nauka w Policealnym Studium Wizażu jest płatna. Opłatę w postaci czesnego wnosi się co miesiąc, przez 10 miesięcy nauki w Studium. W przypadku opłacenia z góry całego semestru lub roku szkolnego, udzielamy rabatu.
W sprawie szczegółowych informacji na temat czesnego i warunków płatności prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty z OMNIA Centrum Edukacji.

 Rekrutacja:

Słuchaczami Policealnego Studium Wizażu mogą zostać osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej, bez ograniczenia wieku.

Nabór do szkoły prowadzony jest na rok szkolny rozpoczynany we wrześni. Aby zostać słuchaczem Studium, każdy kandydat powinien:

 • uzyskać zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (na podstawie skierowania na badanie, otrzymanego w sekretariacie szkoły);
 • złożyć w sekretariacie podanie o przyjęcie do studium wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu!), kwestionariuszem osobowym (formularz do wypełnienia na miejscu) i czterema opisanymi fotografiami;
 • podpisać umowę na pobieranie nauki w Policealnym Studium Wizażu OMNIA.

Dopełnienie wymienionych formalności umożliwia wpisanie na listę słuchaczy i kończy czynności rekrutacyjne.

Wydajemy słuchaczom zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS, dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych za granicą i in.

Zapraszamy