Studium Wizażu

psw 200

Policealne Studium Wizażu OMNIA zaprasza do nauki zawodu, dzięki któremu możemy wyglądać i nosić się piękniej. Uczymy w Studium, jak profesjonalnie połączyć dbałość o estetykę wyglądu z efektownym, stylowym strojem i umiejętnie dobrać wszystkie elementy w zależności od pory dnia, pory roku i okazji, na jaką należy się przygotować. To świetna szkoła policealna dla osób wyczulonych na dobry styl, elegancję i estetykę w kreowaniu powierzchowności, które pragną zdobyć zawód:

Wizażysta/stylista
(numer w klasyfikacji zawodów i specjalności 514208)

W ramach nauki w Studium umożliwiamy słuchaczom nie tylko nabycie umiejętności zawodowych, ale rozwijamy ich kreatywność i zmysł estetyczny. Pomagamy odnaleźć indywidualny styl i podjąć starania w celu jego utrwalenia w osobistym wizerunku. Uczymy także zasad prawidłowego fotografowania, przygotowania portfolio oraz umiejętności nawiązywania dobrych relacji z klientami.

   Program nauczania:

 • Diagnozowanie stanu skóry twarzy
 • Barwienie brwi i rzęs
 • Techniki wykonywania makijażu
 • Makijaże
  • dzienny,
  • wieczorowy,
  • kobiety dojrzałej,
  • panny młodej,
  • fotograficzny,
  • brokatowy,
  • no-make-up,
  • smokey eyes
 • Makijaż fantazyjny i malowanie ciała
 • Analiza kolorystyczna
 • Podstawy estetyki
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich
 • Podstawy fotografowania

 Organizacja nauki:

Nauka w Policealnym Studium Wizażu trwa jeden rok szkolny, który zaczyna się we wrześniu (nabór letni) lub w lutym (nabór zimowy) i dzieli na dwa semestry zakończone egzaminami semestralnymi.

Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym co 2 tygodnie, według rocznego harmonogramu. Zaczynają się w piątki po południu oraz kontynuowane są w soboty i niedziele przed i po południu.

Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu, w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji. Zajęcia praktyczne są prowadzone w wielostanowiskowej pracowni wizażu, natomiast zajęcia teoretyczne w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny.

Oprócz zajęć objętych programem nauki, słuchacze Studium mogą brać udział w konkursach wizażu, a także w organizowanych przez szkołę wyjazdach na targi fryzjerskie i kosmetyczne.

 Egzaminy i uprawnienia:

Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminu dyplomowego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez dyrektora szkoły. Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu, po której następuje przygotowanie charakteryzacji oraz prezentacja portfolio.

Po pomyślnie zdanym egzaminie, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia Policealnego Studium Wizażu OMNIA wraz z suplementem.

Dodatkowo, absolwentom Studium stwarzamy możliwość przystąpienia do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie wizażysty. Jest to odpłatny egzamin przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą, przeprowadzany w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji.

 Płatności:

Nauka w Policealnym Studium Wizażu jest płatna. Opłatę w postaci czesnego wnosi się co miesiąc, przez 10 miesięcy nauki w Studium. W przypadku opłacenia z góry całego semestru lub roku szkolnego, udzielamy rabatu.
W sprawie szczegółowych informacji na temat czesnego i warunków płatności prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty z OMNIA Centrum Edukacji.

 Rekrutacja:

Słuchaczami Policealnego Studium Wizażu mogą zostać osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej, bez ograniczenia wieku.

Nabór do szkoły prowadzony jest dwa razy do roku: na rok szkolny rozpoczynany we wrześniu oraz na rok szkolny rozpoczynany w lutym. Aby zostać słuchaczem Studium, każdy kandydat powinien:

 • uzyskać zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (na podstawie skierowania na badanie, otrzymanego w sekretariacie szkoły);
 • złożyć w sekretariacie podanie o przyjęcie do studium wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu!), kwestionariuszem osobowym (formularz do wypełnienia na miejscu) i czterema opisanymi fotografiami;
 • podpisać umowę na pobieranie nauki w Policealnym Studium Wizażu OMNIA.

Dopełnienie wymienionych formalności umożliwia wpisanie na listę słuchaczy i kończy czynności rekrutacyjne.

Wydajemy słuchaczom zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS, dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych za granicą i in.

Zapraszamy