Studium Podologii

psp 200

Policealne Studium Podologii OMNIA kształci specjalistów działających na pograniczu dermatologii, kosmetologii, ortopedii i fizjoterapii. Przedmiotem nauki w Studium jest zawód:

Podolog
(numer w klasyfikacji zawodów i specjalności 323014)

Uczymy słuchaczy Studium samodzielnego diagnozowania zmian patologicznych na stopach i przeprowadzania odpowiednich zabiegów albo kierowania pacjentów do lekarza specjalisty, jeśli stwierdzone zmiany wymagają jego oceny lub interwencji. Zakres zabiegów obejmuje m.in. problem wrastających paznokci, usuwanie hiperkeratozy za pomocą skalpela i profesjonalnych frezarek podologicznych, rekonstrukcję uszkodzonej płytki paznokciowej, zakładanie klamer korygujących, stosowanie drenażu limfatycznego kończyn dolnych, a także techniki masażu poprawiające kondycję stóp i nóg.

   Program nauczania:

 • BHP w gabinecie podologicznym
 • Anatomia i fizjologia kończyn dolnych
 • Dermatologia
 • Diabetologia
 • Podologia ogólna
 • Pracownia podologii
 • Biomechanika stopy
 • Masaż i aspekty fizykoterapii w profilaktyce chorób kończyn dolnych
 • Drenaż limfatyczny
 • Zaopatrzenie ortopedyczne i kształtowanie wkładek ortopedycznych

 Organizacja nauki:

Nauka w Policealnym Studium Podologii trwa jeden rok szkolny, który zaczyna się we wrześniu (nabór letni) lub w lutym (nabór zimowy) i dzieli na dwa semestry zakończone egzaminami semestralnymi.

Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym co 2 tygodnie, według rocznego harmonogramu. Zaczynają się w piątki po południu oraz kontynuowane są w soboty i niedziele przed i po południu.

Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu, w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji. Zajęcia praktyczne są prowadzone w  specjalistycznych, wielostanowiskowych pracowniach, natomiast zajęcia teoretyczne w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny.

 Egzaminy i uprawnienia:

Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminu dyplomowego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez dyrektora szkoły. Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu, po której następuje część praktyczna.

Po pomyślnie zdanym egzaminie, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia Policealnego Studium Podologii OMNIA wraz z suplementem.

 Płatności:

Nauka w Policealnym Studium Podologii jest płatna. Opłatę w postaci czesnego wnosi się co miesiąc, przez 10 miesięcy nauki w Studium. W przypadku opłacenia z góry całego semestru lub roku szkolnego, udzielamy rabatu.
W sprawie szczegółowych informacji na temat czesnego i warunków płatności prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty z OMNIA Centrum Edukacji.

 Rekrutacja:

Słuchaczami Policealnego Studium Podologii mogą zostać osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej, bez ograniczenia wieku.

Nabór do szkoły prowadzony jest dwa razy do roku: na rok szkolny rozpoczynany we wrześniu oraz na rok szkolny rozpoczynany w lutym. Aby zostać słuchaczem Studium, każdy kandydat powinien:

 • uzyskać zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (na podstawie skierowania na badanie, otrzymanego w sekretariacie szkoły);
 • złożyć w sekretariacie podanie o przyjęcie do studium wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu!), kwestionariuszem osobowym (formularz do wypełnienia na miejscu) i czterema opisanymi fotografiami;
 • posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia
 • podpisać umowę na pobieranie nauki w Policealnym Studium Podologii OMNIA.

Dopełnienie wymienionych formalności umożliwia wpisanie na listę słuchaczy i kończy czynności rekrutacyjne.

Wydajemy słuchaczom zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS, dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych za granicą i in.

Zapraszamy