Studium Podologii

psp 200

Policealne Studium Podologii OMNIA kształci specjalistów działających na pograniczu dermatologii, kosmetologii, ortopedii i fizjoterapii. Przedmiotem nauki w Studium jest zawód:

Podolog
(numer w klasyfikacji zawodów i specjalności 323014)

Uczymy słuchaczy Studium samodzielnego diagnozowania zmian patologicznych na stopach i przeprowadzania odpowiednich zabiegów albo kierowania pacjentów do lekarza specjalisty, jeśli stwierdzone zmiany wymagają jego oceny lub interwencji. Zakres zabiegów obejmuje m.in. problem wrastających paznokci, usuwanie hiperkeratozy za pomocą skalpela i profesjonalnych frezarek podologicznych, rekonstrukcję uszkodzonej płytki paznokciowej, zakładanie klamer korygujących, stosowanie drenażu limfatycznego kończyn dolnych, a także techniki masażu poprawiające kondycję stóp i nóg.

   Program nauczania:

 • BHP w gabinecie podologicznym
 • Anatomia i fizjologia kończyn dolnych
 • Dermatologia
 • Diabetologia
 • Podologia ogólna
 • Pracownia podologii
 • Biomechanika stopy
 • Masaż i aspekty fizykoterapii w profilaktyce chorób kończyn dolnych
 • Drenaż limfatyczny
 • Zaopatrzenie ortopedyczne i kształtowanie wkładek ortopedycznych

 Organizacja nauki:

Nauka w Policealnym Studium Podologii trwa jeden rok szkolny, który zaczyna się we wrześniu i dzieli na dwa semestry zakończone egzaminami semestralnymi.

Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym co 2 tygodnie, według rocznego harmonogramu. Zaczynają się w piątki po południu oraz kontynuowane są w soboty i niedziele przed i po południu.

Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu, w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji. Zajęcia praktyczne są prowadzone w  specjalistycznych, wielostanowiskowych pracowniach, natomiast zajęcia teoretyczne w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny.

 Egzaminy i uprawnienia:

Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminu dyplomowego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez dyrektora szkoły. Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu, po której następuje część praktyczna.

Po pomyślnie zdanym egzaminie, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia Policealnego Studium Podologii OMNIA wraz z suplementem.

 Płatności:

Nauka w Policealnym Studium Podologii jest płatna. Opłatę w postaci czesnego wnosi się co miesiąc, przez 10 miesięcy nauki w Studium. W przypadku opłacenia z góry całego semestru lub roku szkolnego, udzielamy rabatu.
W sprawie szczegółowych informacji na temat czesnego i warunków płatności prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty z OMNIA Centrum Edukacji.

 Rekrutacja:

Słuchaczami Policealnego Studium Podologii mogą zostać osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej, bez ograniczenia wieku.

Nabór do szkoły prowadzony jest na rok szkolny rozpoczynany we wrześniu. Aby zostać słuchaczem Studium, każdy kandydat powinien:

 • uzyskać zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (na podstawie skierowania na badanie, otrzymanego w sekretariacie szkoły);
 • złożyć w sekretariacie podanie o przyjęcie do studium wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu!), kwestionariuszem osobowym (formularz do wypełnienia na miejscu) i czterema opisanymi fotografiami;
 • posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia
 • podpisać umowę na pobieranie nauki w Policealnym Studium Podologii OMNIA.

Dopełnienie wymienionych formalności umożliwia wpisanie na listę słuchaczy i kończy czynności rekrutacyjne.

Wydajemy słuchaczom zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS, dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych za granicą i in.

Zapraszamy