Policealna Szkoła Kosmetyczna

PSK

Policealna Szkoła Kosmetyczna OMNIA to doskonała i sprawdzona szkoła policealna z uprawnieniami szkoły publicznej. To szkoła o wieloletnim dorobku, dużym doświadczeniu i ugruntowanej renomie - działa od 1997 roku. Słuchacze Szkoły zdobywają zawód:

Technik usług kosmetycznych
(numer w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514207)
obejmujący kwalifikację
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych (FRK.04)

W ramach nauki w Szkole umożliwiamy słuchaczom zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie usług kosmetycznych. Obejmują one pielęgnację twarzy, makijaże, pielęgnację ciała, dłoni i stóp. Zajęcia są realizowane głównie w formach praktycznych, wyłacznie w doskonale wyposażonych pracowniach szkolnych. Zapewniają mocne podstawy do zatrudnienia u najbardziej wymagających pracodawców w branży kosmetycznej, jak również do świadczenia usług w ramach własnej działalności gospodarczej. Nasze absolwentki znajdują pracę na całym świecie, a swoimi umiejętnościami przodują podczas castingów w renomowanych firmach kosmetycznych.

   Program nauczania

Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym
 • Podstawy kosmetologii
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Dermatologia kosmetyczna
 • Fizykoterapia w usługach kosmetycznych
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy marketingu
 • Podstawy zdrowego żywienia
 • Komunikacja społeczna
 • Informatyka w kosmetyce

Zajęcia praktyczne:

 • Pracownia kosmetyki
 • Pracownia chemii kosmetycznej
 • Pracownia makijażu i stylizacji
 • Pracownia kosmetyki dłoni i stóp
 • Pracownia masażu
 • Pracownia pielęgnacji ciała
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Przedmiot Pracownia kosmetyki dłoni i stóp, oprócz podstawowych zabiegów, obejmuje również rekonstrukcję i modelowanie naturalnej płytki paznokcia metoda proszkową i żelową oraz przedłużanie płytki paznokcia. W ramach pielęgnacji stóp program rozszerzony jest o elementy podologii (pedikiuru leczniczego), a słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające uzyskane umiejętności.

Zajęcia z przedmiotu Pracownia makijażu i stylizacji są prowadzone w przeważającej części w formie praktycznej. Pozwalają naszym absolwentkom na przystąpienie dodatkowo do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie wizażysta/stylista. Egzaminy te odbywają się co roku, pod koniec czerwca, po zakończonych egzaminach OKE.

W ramach zajęć praktycznych i praktyki zawodowej słuchacze poznają obowiązkowo 28 różnych zabiegów kosmetycznych, wykonując je na modelach. Zajęcia praktyczne prowadzone są przy użyciu profesjonalnego, specjalistycznego sprzętu kosmetycznego do pielęgnacji twarzy i ciała, jaki stosuje się w dobrych gabinetach kosmetycznych. Są to m.in. analizator skóry, mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny, radiofale, bioelektro peeling, nożyczki, żelazko, infuzja tlenowa, jonoforeza, sonoforeza, elektrokoagulacja, ultradźwięki, mezoterapia. Nauka oparta na praktycznym wykonywaniu zabiegów daje gwarancję uzyskania wysokich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 Organizacja nauki:

Nauka w Policealnej Szkole Kosmetycznej OMNIA jest prowadzona zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zaocznym. W obu przypadkach nauka trwa dwa lata i rozpoczyna się we wrześniu. Każdy rok nauki dzieli się na dwa semestry zakończone egzaminami semestralnymi.

Zajęcia w klasach stacjonarnych są prowadzone od poniedziałku do środy. Zajęcia w klasach zaocznych są prowadzone w trybie zjazdowym, według rocznego harmonogramu. Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, a zajęcia zaczynają się w piątek po południu oraz trwają przez sobotę i niedzielę do godziny 17:00.

Wszystkie zajęcia, niezależnie od systemu nauki, odbywają się na miejscu, w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji: zajęcia praktyczne w szkolnym gabinecie kosmetycznym i specjalistycznych pracowniach: makijażu i stylizacji, kosmetyki dłoni i stóp, chemii, pielęgnacji ciała i masażu. Natomiast zajęcia teoretyczne w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny.

Przeważająca część praktycznej nauki zawodu w szkolnym gabinecie kosmetycznym prowadzona jest na klientach z zewnątrz. W szkolnym gabinecie kosmetycznym można również odbyć praktykę zawodową. Zajęcia w gabinecie kosmetycznym prowadzone są na kosmetykach uznanych firm kosmetycznych, m.in. Vivien, De Noyle's, Norel, Charmine Rose, AA, Depileve, Refectocil, Farmona, Jadwiga, Bielenda i in.

W Szkole są także organizowane szkolenia i prezentacje firm kosmetycznych, umożliwiające uzyskanie firmowych certyfikatów potwierdzających znajomość produktów i zasad ich właściwego stosowania. Dla słuchaczy Studium szkolenia te są dostępne nieodpłatnie lub po bardzo obniżonych cenach. Na wniosek słuchaczy organizowane są szkolenia zawodowe, wykraczające poza zakres przewidziany programem nauczania.

Centrum Kształcenia Zawodowego OMNIA zapewnia podczas zajęć wszystkie niezbędne kosmetyki, preparaty i materiały. Od słuchaczy nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty z tego tytułu.

 

 Egzaminy i uprawnienia:

Po zakończeniu nauki słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły i mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Egzamin odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym, działającym z upoważnienia OKE w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji.

Sięgnij po tytuł CZELADNIKA!
Policealna Szkoła Kosmetyczna to także wyjątkowa okazja do zdobycia cenionych uprawnień rzemieślniczych. Bezpośrednio po zakończeniu nauki, wszyscy słuchacze mają możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.
Jest to odpłatny egzamin, przeprowadzany w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą. Warto do niego przystąpić, gdyż tytuł czeladnika to ważny atut zawodowy, który otwiera drogę do zdobycia uprawnień mistrza w rzemiośle.

 

 Płatności:

Nauka w Policealnej Szkole Kosmetycznej jest płatna. Opłatę w postaci czesnego wnosi się co miesiąc, przez 22 miesiące nauki w Szkole. W przypadku opłacenia z góry całego semestru lub roku szkolnego, udzielamy rabatu.
W sprawie szczegółowych informacji na temat czesnego i warunków płatności prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty z OMNIA Centrum Edukacji.

 Rekrutacja:

Słuchaczami Policealnej Szkoły Kosmetycznej mogą zostać osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej, bez ograniczenia wieku.
Nabór do szkoły prowadzony jest jeden raz w roku, na rok szkolny rozpoczynający się we wrześniu. Aby zostać słuchaczem Szkoły, każdy kandydat powinien:

 • uzyskać zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (na podstawie skierowania na badanie, otrzymanego w sekretariacie szkoły);
 • złożyć w sekretariacie podanie o przyjęcie do studium wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu!), kwestionariuszem osobowym (formularz do wypełnienia na miejscu),
 • dostarczyć jedną, opisaną fotografię;
 • posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia;
 • podpisać umowę na pobieranie nauki w Policealnej Szkole Kosmetycznej OMNIA.

Dopełnienie wymienionych formalności umożliwia wpisanie na listę słuchaczy i kończy czynności rekrutacyjne.

Słuchaczom, którzy nie ukończyli 24 lat przed rozpoczęciem nauki w Studium, wydajemy legitymacje szkolne, uprawniające m.in. do bezpłatnej komunikacji miejskiej i innych zniżek. Wydajemy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS, dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych za granicą i in.

Zapraszamy