Asystent rodzinny

pomoc 350

Naturalną u wielu ludzi gotowość do niesienia pomocy pomagamy przekształcić w atrakcyjny i niezwykle potrzebny zawód. Przygotowujemy specjalistów, którzy przyjmując na siebie rolę asystenta rodzinnego, są w stanie kompetentnie i skutecznie wspierać rodziny na trudnej drodze wychodzenia przez nie z problemów spowodowanych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Asystent rodzinny zajmuje się wspieraniem przez określony czas rodziny w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz w dochodzeniu przez nią do samodzielnego pokonywania trudności życiowych. Towarzyszy rodzicom we wprowadzaniu zmian koniecznych do prawidłowego funkcjonowania rodziny, w tym sprzyjających wychowaniu i zdrowemu rozwojowi dzieci.

   Program kursu:

  • zajęcia psychoedukacyjne (zajęcia integracyjne, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, techniki aktywnego poszukiwania pracy, sposoby radzenia sobie ze stresem, asertywność)
  • specyfika pracy asystenta
  • elementy prawa w pracy asystenta rodzinnego (m.in.: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy itp.)
  • tworzenie planu pracy z rodziną
  • pomoc w opiece nad dziećmi
  • planowanie i gospodarowanie budżetem domowym
  • elementy psychologii w pracy asystenta (komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów)
  • doradztwo w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej;
  • pierwsza pomoc medyczna.

 Organizacja kursu:

Kurs Asystent rodzinny trwa 8 dni, łącznie 64 godziny lekcyjne.
Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00 do 15.00.
Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych i poczęstunek kawowy.

 Potwierdzenie kwalifikacji:

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu asystenta rodzinnego.

 Cena kursu:

Cena podstawowa w grupie 2-4 osobowej wynosi 3 330,00 zł.
Możliwa jest również nauka indywidualna w cenie 6 400,00 zł.
Natomiast dla grup liczących powyżej 4 osób cena kursu jest do negocjacji.

 Termin kursu:

Dostępność kursu można sprawdzić w Terminach kursów i szkoleń. Istnieje możliwość zmiany lub uzgodnienia nowego terminu kursu.

Zapraszamy