Technikum Fryzjerskie OMNIA

tf 350

Technikum Fryzjerskie OMNIA kontynuuje długą tradycję nauki zawodu fryzjera w naszym Centrum, sięgającą 1998 r. To świetna szkoła średnia, w której nauka ukierunkowana jest na zdobycie praktycznych umiejętności w zawodzie:

Technik usług fryzjerskich
(numer w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514105)
obejmujący dwie kwalifikacje
FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03 - Projektowanie i wykonywanie fryzur

W ramach nauki w Technikum umożliwiamy uczniom zdobycie wykształcenia średniego, zdania egzaminu maturalnego, a przede wszystkim nabycie wysokich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie usług fryzjerskich, które zapewnią im mocne podstawy zatrudnienia u najbardziej wymagających pracodawców albo świadczenia usług na własny rachunek.

   Program nauczania:

Program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych, przewidzianych dla tego typu szkoły, obejmuje takie przedmioty zawodowe, jak:

  • Podstawy fryzjerstwa
  • Techniki fryzjerskie
  • Projektowanie fryzur
  • Język obcy we fryzjerstwie
  • Pracownia fryzjerska
  • Wykonywanie zaprojektowanych fryzur
  • Praktyki zawodowe

 Organizacja nauki:

Technikum Fryzjerskie jest szkołą średnią, w której nauka jest prowadzona w systemie dziennym, a zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Nauka na podbudowie gimnazjum trwa cztery lata, a na podbudowie szkoły podstawowej pięć lat i rozpoczyna się wraz z początkiem roku szkolnego we wrześniu. Każdy rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.

Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu, w szkole. Zajęcia praktyczne w szkolnej pracowni fryzjerskiej, a w razie potrzeby także w innych specjalistycznych pracowniach. Natomiast zajęcia teoretyczne zawodowe i z przedmiotów ogólnych prowadzone są w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny. Przeważająca część praktycznej nauki zawodu w szkolnej pracowni fryzjerskiej prowadzona jest na modelach z zewnątrz.

 Egzaminy i uprawnienia:

W czteroletnim cyklu nauczania pierwszy egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikację FRK.01, odbywa się w sesji letniej pod koniec klasy trzeciej. Natomiast drugi egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację FRK.03, odbywa się w sesji zimowej pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej.

W pięcioletnim cyklu nauczania pierwszy egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikację FRK.01, odbywa się w sesji zimowej pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej. Natomiast drugi egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikację FRK.03, odbywa się w sesji letniej pod koniec klasy czwartej.

Egzaminy te zdawane są przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, a odbywają się w ośrodku egzaminacyjnym działającym z upoważnienia OKE w siedzibie szkoły.

Nauka w ostatniej klasie Technikum kończy się w kwietniu, a wieńczy ją otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Świadectwo to upoważnia do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny również ma miejsce w ośrodku egzaminacyjnym działającym z upoważnienia OKE w Poznaniu w siedzibie szkoły.

 Płatności:

Nauka w Technikum Fryzjerskim JEST BEZPŁATNA.

 Rekrutacja:

W Technikum Fryzjerskim może podjąć naukę młodzież po ukończeniu gimnazjum lub szkoły podstawowej. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy w bieżącym roku ukończyli gimnazjum lub szkołę podstawową.
Rekrutacja zasadnicza prowadzona jest poprzez elektroniczny system Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin pod adresem internetowym nabor.pcss.pl/szczecin/. Po jej zakończeniu, w przypadku pozostania wolnych miejsc, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca bez pośrednictwa systemu elektronicznego. Informacje o rekrutacji, terminach i wymaganych dokumentach zawarte są w Regulaminie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Uczniom rozpoczynającym naukę w naszym Technikum wydajemy legitymacje szkolne. Wydajemy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS, dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych za granicą i in.
Uczniowie z rodzin o niższych dochodach otrzymują stypendium socjalne.

Zapraszamy

Przejdź na stronę Technikum Fryzjerskiego OMNIA.