Kurs Studium Fryzjerstwa

pssf 200

Kurs Studium Fryzjerstwa kontynuuje długą tradycję nauki zawodów fryzjerskich w naszym Centrum, sięgającą 1998 r. To świetny kurs, w którym nauka ukierunkowana jest na zdobycie praktycznych umiejętności w dwóch zawodach:

Fryzjer damski
(numer w klasyfikacji zawodów i specjalności 514102)
Fryzjer męski
(numer w klasyfikacji zawodów i specjalności 514103)

Podczas kursu umożliwiamy słuchaczom zdobycie wysokich kwalifikacji dzięki intensywnej, praktycznej nauce zawodu na modelach zapraszanych do pracowni fryzjerskiej. Uczymy także zasad prowadzenia działalności fryzjerskiej na własny rachunek i nawiązywania dobrych relacji z klientami.

   Program nauczania:

Program kursu oparty jest na programie dotychczasowej szkoły policealnej i obejmuje 382 godziny dydaktyczne na jedną grupę ćwiczeniową, a w tym takie zajęcia, jak:

 • Higiena zawodowa
 • Ondulacja wodna i czesanie
 • Strzyżenie damskie i męskie
 • Chemiczne zabiegi fryzjerskie
 • Stylizacja fryzur
 • Materiały fryzjerskie
 • Komunikacja z klientem
 • Działalność usługowa
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa

 Organizacja nauki:

Nauka na kursie Studium Fryzjerstwa trwa 11 miesięcy i zaczyna się we wrześniu. Kurs dzieli się na dwa semestry, zakończone egzaminami semestralnymi.

Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym co 2 tygodnie, według rocznego harmonogramu. Zaczynają się w piątki po południu oraz kontynuowane są w soboty i niedziele przed i po południu.

Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu, w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji. Zajęcia praktyczne są prowadzone w wielostanowiskowej pracowni fryzjerskiej, w której przestrzegamy zasady, że jeden słuchacz ma do dyspozycji jedno stanowisko. Natomiast zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny.

Oprócz zajęć objętych programem nauki, słuchacze kursu mogą brać udział w konkursach fryzjerskich, a także w organizowanych przez szkołę wyjazdach na targi fryzjerskie.

 Egzaminy i uprawnienia:

Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminu dyplomowego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez dyrektora Centrum. Egzamin składa się z części ustnej, po której następuje część praktyczna.
Po pomyślnie zdanym egzaminie, słuchacze otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z suplementem oraz certyfikat.

Dodatkowo, absolwentom kursu stwarzamy możliwość przystąpienia do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie fryzjera. Jest to odpłatny egzamin przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości, przeprowadzany w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji.

 Płatności:

Nauka na kursie Studium Fryzjerstwa jest płatna. Opłatę w postaci czesnego wnosi się co miesiąc, przez 11 miesięcy nauki. W przypadku opłacenia z góry całego semestru lub roku szkolnego, udzielamy rabatu.
W sprawie szczegółowych informacji na temat czesnego i warunków płatności prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty z OMNIA Centrum Edukacji.

 Rekrutacja:

Słuchaczami kursu Studium Fryzjerstwa mogą zostać osoby pełnoletnie z wykształceniem co najmniej podstawowym, bez ograniczenia wieku.

Nabór prowadzony jest jeden raz w roku, na rok szkolny rozpoczynany we wrześniu. Aby zostać słuchaczem kursu, każdy kandydat powinien:

 • uzyskać zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (na podstawie skierowania na badanie, otrzymanego w sekretariacie Centrum);
 • złożyć kwestionariusz osobowy (formularz do wypełnienia na miejscu) w sekretariacie OMNIA Centrum Edukacji;
 • posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia
 • podpisać umowę na pobieranie nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego OMNIA.

Dopełnienie wymienionych formalności umożliwia wpisanie na listę słuchaczy i kończy czynności rekrutacyjne.

Wydajemy słuchaczom zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS, dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych za granicą i in.

Zapraszamy